top of page

Presentation av Roger Filipsson, Coompanion och efterföljande diskussioner 2023-08-10

Närvarande: Roger Filipsson, Coompanion

Leif Sjöström

Sebastian Sjöquist

Annica Karlsson-Smythe

Hugo Karlsson-Smythe

Julia Burman

Göran Karlsson

Berth Ågren

Hasse Johansson

Henry Årebrand

Petra Karlsson

Per Johansson

Coompanion

Coompanion är experter på kooperation, affärsutveckling, finansiering, hållbarhetsfrågor, samhällsentreprenörskap och hjälper till att skapa mervärden i företag, projekt eller föreningar.


Live sändning

Live sändning hade arrangerats (i sista minuten) så att andra i arbetsgruppen som inte kunde närvara fick möjligheten att också höra och se presentationen.

Den här tekniken kan användas vid andra tillfällen om det finns intresse i byn.


Inledning

Som inledning betonade Roger Filipsson från Coompanion (nedan kallad “Roger”) att den juridiska strukturens form bör väljas för att passa visionen som byn har. Han föreslog därför att vi bör ägna tid åt att reflektera över vad Botsmark ville uppnå på lång sikt. Roger gav specifika exempel där samhällen, efter undersökning och eftertanke, gick långt utöver sin ursprungliga idé.

Lokal ekonomisk analys Roger förklarade konceptet “Lokal ekonomisk analys” och att en undersökning kan finansieras genom bidrag för att identifiera resurser, både finansiella och mänskliga, som finns tillgängliga i ett specifikt område och för att identifiera "läckage", det vill säga aktiviteter som lämnade området och som med lite tanke kunde föras tillbaka till området för att den ekonomiska insatsen skulle gynna den lokala gemenskapen.

Roger betonade att en “Lokal ekonomisk analys” kunde lägga grunden för en större vision och att det finns bidrag för genomförande av en sådan som är tillgängligt från kommunen (35 000 kr).

Andra idéer och visioner En diskussion ägde rum om andra idéer som skulle kunna ingå i en större vision (vandringsleder, utveckling av tomter, torget, fontän, grönområde till Sana osv). Roger föreslog att en blandning av ekonomiska, kulturella och miljöprojekt alltid var tilltalande, men projekt där det fanns fokus på ekonomisk verksamhet tenderade att vara mer politiskt tilltalande än de som inte hade det. Oavsett projektets mål var tydliga formuleringar och presentation avgörande framgångsfaktorer.

Finansieringsalternativ & juridisk struktur Roger ägnade en stund åt att kort förklara några finansieringsalternativ, kreditlinjer och garantier som var tillgängliga för att utveckla samhällsprojekt. Korta diskussioner ägde rum om de extra kostnaderna i förhållande till de potentiella fördelarna. Inga beslut fattades eftersom mer information tydligt behövdes.

Efter detta förklarade Roger att en tidig uppfattning höll på att formas i hans sinne, att antingen en ideell förening eller en ekonomisk förening var troliga vägar att följa

Roger förklarade kort att olika ekonomiska aktiviteter inom en övergripande projektstruktur kunde ha sin egen juridiska struktur, men en förening kunde äga dessa strukturer och varje aktivitet kunde utvecklas, hanteras och eventuellt säljas om så önskades. Eventuella vinster av försäljning kunde därför återgå till

föreningen. Om vissa projekt misslyckades skulle den juridiska strukturen skydda föreningens egna kapital.

Projektglidning Viss oro i gruppen fanns att projektet skulle glida iväg och att man skulle tappa fokus. Gruppen påminde om att det var först i det tidigare mötet som fem specifika mål blev överenskomna och för att bygga förtroende i byn ansågs det vara nödvändigt med en “konkret framgång” för att få igång processen.


Det fanns en bred enighet om att att köpa butiksfastigheten skulle uppfylla detta behov, men gruppen bör vara öppen för en vidare vision som stöds av en “Lokal ekonomisk analys”. Roger Filipsson föreslog att vi skulle gå vidare med en ansökan om bidrag för denna eftersom detta var "lågt hängande frukt" och skulle visa ett litet framsteg.

Ansökan om lokal ekonomisk analys BÅ ombads att kontakta kommunen angående en ansökan. Omfattningen och tidslinjen för ett sådant projekt och vilka som hade färdigheter och tid att genomföra det diskuterades inte. Mer information och ytterligare möten för de som är intresserade av detta arbete kan vara användbara framöver.

Kontakta ägaren? Därefter diskuterades flera scenarier avseende det eventuella köpet av affären. Alla var överens om att ett köp efter konkurs var det mest önskvärda alternativet eftersom fastigheten då skulle vara garanterad att vara fri från skulder eller rättsliga påföljder. Roger föreslog att det under inga omständigheter skulle göras ges ett erbjudande att köpa företaget, eftersom det skulle lämna byn öppen för dess ekonomiska förpliktelser. Detta var väl förstått av gruppen innan mötet och därför diskuterades inte detta ytterligare.

En möjlighet som stod öppen för byn var att köpa tillgångarna från företaget, men gruppen informerades om att ägaren redan hade kontaktats för en tid sedan angående detta och förväntningen på priset var 1,5 miljoner kr, vilket alla var överens om vida översteg det verkliga värdet för byn.

Som ett resultat av denna information beslutades det att avstå från alla försök att kontakta ägaren för att utforska möjligheten att i nuläget köpa fastigheten.

Roger ansåg att vår initiala strategi att närma oss konkursförvaltare och visa att byn var intresserad av att köpa affären var det bästa tillvägagångssättet genom namninsamling m m.

Startkapital En diskussion ägde sedan rum om startkapital. Det noterades att om en konkursförvaltare namngavs nästa vecka skulle gruppen behöva agera snabbt. Diskussioner har redan börjat med olika individer för att se om det finns en vilja

att bidra till startfinansiering.

Ett aktiebolag kan behöva etableras för att stödja denna aktivitet (kostnad 3 900 kr - tid 1 dag). När sedan den övergripande projektstrukturen har etablerats kan ägande av aktiebolaget överlämnas. Det kan ta några dagar till för att öppna en bankkonto.

Filantropiskt projekt eller återbetalning av kapital En kort diskussion ägde sedan rum om att betala tillbaka kapital till investerare som ett alternativ. Ett annat alternativ är att investerat kapital inte återbetalas utan ses som en gåva till gagn för byns bästa. Båda alternativen bör debatteras vidare för att titta på konsekvenserna.

Övrigt Korta diskussioner hölls också om Botsmarkstorgets publiceringspolicy och flexibilitet kontra struktur i våra möten. Det var enhälligt överenskommet att fokus bör ligga på att publicera positiva framsteg, men ingen verklig enighet uppstod angående möteshantering eftersom det finns för- och nackdelar med både att formalisera dagordningar och protokoll och att förbli flexibel gentemot ändrade prioriteringar och intressen.


Kommentar: Om ändringar eller tillägg till ovanstående minnesanteckningar behövs, kommer arbetsgruppen att ta upp detta vid nästa möte.

Senaste inlägg

Visa alla

Utbyggnad av fibernät

Botsmark bredbandsförening har beviljats bidrag från Post och Telestyrelsen samt EU för att bygga fibernät för anslutning till permanentboende för sträckan Botsmark-Lillåtjälen-Åträsk-Floda. Finns int

Botsmarksdagen!

Nu är det bestämt! Botsmarksdagen kommer att gå av stapeln lördag den 24 augusti 2024. Så lägg in detta i era kalendrar! Planeringen pågår redan för fullt och vi kommer att försöka göra dagen till en

Comments


bottom of page